آقای دکتر مرتضی نطاق نجفی

Dr. Morteza Nattagh Najafi

Associate professor, Department of Physics, University of Mohaghegh Ardabili

Researcher ID: (478026)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران