آقای دکتر محمد جوانمرد

Dr. Mohammad Javanmard

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475479)

1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی