بررسی تهدیدات امنیتی اقلیم کردستان عراق بر کردستان ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPAS-11-42_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: اقلیم کردستان به عنوان هارتلند خاورمیانه به واسطه قرابت های قومی، مذهبی و تاریخی با اکراد در کشورهای ایران، سوریه و ترکیه به عنوان تهدیدی بالقوه برای این کشورها قلمداد می گردد. وضعیت امنیتی منطقه غرب ایران به ویژه کردستان ایران نیز تا حدود زیادی متاثر از تهدیدات امنیتی اقلیم کردستان عراق و تحرکات گروه های معاند، جریانات و گروه های افراطی و سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه در این مناطق است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تهدیدات امنیتی اقلیم کردستان عراق بر کردستان ایران انجام پذیرفته است.روش : تحقیق حاضر از نظر نوع و ماهیت کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی و تبیینی است. رویکرد حاکم بر پژوهش نیز رویکرد کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان متخصصین حوزه امنیتی استان کردستان و بخصوص مناطق مرزی است که از نزدیک با اقدامات اقلیم کردستان و تاثیرات امنیتی آن در ارتباط می باشند. حجم نمونه آماری بر اساس حد اشباع نظری برابر ۲۳ نفر مشخص شد. برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر استفاده از منابع اطلاعاتی و کتابخانه ای از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در محیط نرم افزار MAXQDA و براساس روش تحلیل محتوا انجام گرفت. یافته ها: پژوهش نشان داد جمعا ۴۸۷ تم (کد آزاد) از مصاحبه ها استخراج شد که از این تعداد سوال سوم با ۱۲۴ مورد بیشترین تعداد تم ها را به خود اختصاص داده است، نتایج این بررسی نشان داد که موضوعات مهمی چون قاچاق سلاح و مهمات، جذب جوانان به گروهک های تروریستی معاند نظام، اقلیم کردستان عراق به عنوان بستر فعالیت سرویس های جاسوسی، حضور امریکا - اسرائیل و عربستان به عنوان عاملان اصلی تهدید، فعالیت های رسانه ای گروهک های معاند و واگرائی در بین اقوام و مذاهب کشور از اصلی ترین تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های اقلیم کردستان عراق در استان کردستان و به تبع آن کل کشور است.نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق، مقابله با هسته های جاسوسی فعال در اقلیم کردستان، تبلیغات گسترده رسانه ای، قاچاق سلاح و مهمات، کنترل بیشتر بر مرزها از اصلی ترین اقداماتی است که بایستی توسط ارگان های متولی تامین امنیت انجام پذیرد.

نویسندگان

محمد جوانمرد

دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

محمد اسدی فرد

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

سید محمد زمانی

دانشآموخته مدیریت امنیت و اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران