آقای دکتر حسین صباغیان بیدگلی

Dr. Hosein Sabbaghiyan Bidgoli

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473543)

4
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور