روشی مبتنی بر هم بندی جهت مکان یابی متمرکز و استخراج نقشه ی نسبی در شبکه ی حس گر بی سیم

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,558

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACCSI12_370

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1386

چکیده مقاله:

در شبکه های حس گر بی سی م گره ها اغلب بطور تصادفی توز یع می شوند. بسیاری از کاربردها و سروی س ها در شبکه نیازمند دانستن مکان گره ها می باشند. از این رو موضوع مکا ن یابی در شبکه های حس گر بی سیم از اهم یت ز یادی برخوردار اس ت . روش ها یی که تاکنون ج هت مکان یابی گره ها ارائه شده اغلب نیازمند سخت افزار های اضافی مانندGPS و تجهیزات اندازه گیری فاصله و/ی ا زاوی ه هستند. روش ارائه شده در این مقاله نیاز به ه یچ سخت افزار اضافی ندارد و تنها براساس ه م بندی گره های شبکه کار م ی کند. در این مقاله ابتدا موضوع همبندی بطور نظری مورد بررسی قرار گرف ت ه و نشان داده م ی شود که خطای مکا ن یابی بر اساس یک ه م بندی مناسب قابل قبول اس ت سپس مدلی برای گره حس گر و الگور یتم مربوط به آن جهت کشف مجاورت گر ه ها پ یشنهاد می شود . برای کاهش پ یچیدگی الگور یتم و توان مصرفی گر ه ها، از نوعی نا ح یه بندی استفاده م یشود. سپس الگوریتمی جهت استخراج نقشه ی کل شبکه بر اساس اطلاعات مجاورت ارائه می گردد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین صباغیان بیدگلی

عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی

محمود فتحی

عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی کامپیوتر