آقای دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر

Dr. akbar hajiebrahim zargar

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467179)

4
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران