خانم دکتر فاطمه زندی

Dr. Fatemeh Zandi

استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (461411)

8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی