آقای دکتر فرهاد مهمان پذیر

Dr. Farhad Mehmanpazir

Researcher ID: (461407)

3
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور