آقای دکتر سامان بابائی کفاکی

Dr. Saman Babaie-Kafaki

هیات علمی دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458371)

2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران