آقای دکتر حمیدرضا رحمانی

Dr. Hamid Reza Rahmani

استادیار جغرافیای طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بخش تحقیقات خاک و آب

Researcher ID: (457206)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.