آقای دکتر سیدمحمود میرخلیلی

Dr. Seyed Mahmoud Mirkhalili

دانشیار دانشگاه تهران دانشکده حقوق پردیس فارابی

Researcher ID: (426490)