آقای مهدی ترمه باف

Mehdi Termehbaaf shirazi

مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

Researcher ID: (413127)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.