آقای دکتر کیوان الستی

Dr. Keyvan Alasti

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403607)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی