آقای دکتر مجتبی فردی

Dr. Mojtaba Fardi

استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (400291)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.