خانم دکتر مریم تقی زاده دهکردی

Dr. Maryam Taghizadeh dehkordi

استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373597)

5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور