محمد حیدری جیبری

Researcher ID: (365442)

1
1
27

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

  • حیدری جیبری ، محمد بررسی نقش همگرایی قومی بر افزایش امنیت ج ا ایران با تاکید بر اقوام خوزستان (1401)

تحصیلات تخصصی