آقای دکتر علی معتمدزادگان

Dr. Ali Motamedzadegan

دانشیار دانشگاه ساری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

Researcher ID: (358625)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.