خانم دکتر سیما محمد نژاد

Dr. Sima Mohammadnejad

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (353433)

3
5
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور