خانم دکتر اشرف کریمی نیک

Dr. Ashraf Kariminik

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (352984)

12
24
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی