آقای دکتر مهدی کدیور

Dr. Mahdi Kadivar

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (348245)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.