آقای دکتر رسول صادقی

Dr. Rasoul Sadeghi

دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336754)

5
60
1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی