آقای مهندس حسین زجاجی

Engineer Hossein Zojaji

ریاست گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران

Researcher ID: (335213)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.