آقای دکتر هادی عالم زاده

Dr. Hadi Alamzadeh

استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

Researcher ID: (332521)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.