آقای ناصر شریف

Naser Sharif

کارشناس ارشد حقوق‌خصوصی و معاون آموزشی مرکز بین المللی توسعه علم ، فرهنگ و عقلانیت کشور

Researcher ID: (329892)

1
4
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • 1399 مرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشور
 • معاون حقوقی موسسه عدل جویان عادل تبریز

سوابق استادی

 • استاد مدعو (1400-1401)
 • مربی (1399-1401)
 • مربی (1398-1400)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مجری جلسات آموزشی و پژوهشی ارگان های حقوقی (تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در مسئول برگزاری کارگاه های تخصصی حقوقی و‌فقهی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور اجرای کارگاه های حقوقی مرکز بین المللی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور امور اجرایی در قرارداد نویسی های کلان حقوقی (تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • ارث در قانون مدنی و فقه امامیه - مرکز بین المللی توسعه علم
 • داوری حقوقی در سطح مقدماتی - مرکز بین المللی توسعه صلح
 • اصول فقه در قانون ایران - مرکز بین المللی توسعه علم
 • نکات آزمونی اصول فقه - دانشگاه مجازی المصطفی قم (0)

سایر موارد

 • عضو کمیته انضباطی دفاع شخصی استان
 • مسئول اجرای کارگاه داوری کاربردی در قانون ایران