خانم دکتر خدیجه علی آبادی

Dr. Khadijeh Aliabadi

Associate professor in Allameh Tabataba’i University

Researcher ID: (329243)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.