آقای دکتر احد نظر پور

Dr. Ahad NazarPoor

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

Researcher ID: (322185)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.