آقای دکتر مرضیه زرین بال ماسوله

Dr. Maziyeh zarinbal

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

Researcher ID: (320330)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور