آقای دکتر سهیل بدوحی

Dr. Soheil Boddohi

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (319732)

2
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور