آقای دکتر مهدی پارسا

Dr. Mehdi Parsa

دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (314989)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.