آقای دکتر سیدمحمد جوادی

Dr. Mohammad Javadi malabad

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313603)

35
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی