آقای دکتر کاظم نفیسی

Dr. Kazem naficy

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310780)

3
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور