آقای دکتر مهدی نصرآبادی

Dr. Mahdi Nasrabadi

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310432)

26
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی