آقای دکتر سیدمجید صدرمجلس

Dr. Majid Sadrmajles

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

Researcher ID: (308328)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران