آقای دکتر عباس عابدی

Dr. Abbas Abedi

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307913)

10
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی