آقای دکتر رضا سرحدی

Dr. Reza Sarhaddi

استادیار گروه فیزیک دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306646)

8
2
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی