آقای دکتر حسین فرسی

Dr. Hossein Farsi

دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308067)

9
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی