آقای دکتر علی یوسف زاده

Dr. Ali Yousefzadeh

دکتری معماری

Researcher ID: (28780)

11
1
1
4

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • شهردار منطقه 3 (1391-1395)
  • مشاور شهردار مشهد (1396-1397)
  • مدیر کمیسیون های ماده صد و نظارت بر ساخت و سازها (1388-1390)
  • دبیر انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی (1386-1390)