آقای مجتبی اسلامی

mojtaba eslami

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

Researcher ID: (273965)

4
1
2
1

تالیفات

  • کتاب هندسه مددکاری اجتماعی انتقادی (ارشدان) - 1402 - فارسی
  • کتاب پژوهشهایی انتقادی در فرهنگ و فلسفه (آذرفر) - 1400 - فارسی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر آموزش و پرورش (1400-تاکنون)