آقای پروفسور حشمت امیدی

Prof. H Omidi

استاد تمام دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (273703)

105
99
3
10
5
22

دکتری تخصصی مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی (زراعت و اصلاح نباتات) عضو هیئت علمی دانشگاه

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب كاربرد SAS در اناليز ديتا (تحقیقات آموزش کشاورزی) - 1399 - فارسی
 • کتاب بذر گیاهان دارویی و زراعی (دانشگاه شاهد) - 1394 - فارسی
 • کتاب عملیات کشاورزی (تحقیقات آموزش کشاورزی) - 1394 - فارسی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه جستجوی اسناد علمی در پایگاه های معتبر - پردیس بین‌المللی دانشگاه
 • کارگاه جستجوی اسناد علمی در پایگاه های معتبر - پردیس بین‌المللی دانشگاه
 • مقاله نویسی - پردیس بین‌المللی دانشگاه
 • تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماریSPSS - پردیس بین‌المللی دانشگاه
 • مرور سیستماتیک و متاآنالیز - پردیس دانشگاه
 • کشت سه بعدی سلول ها - پردیس دانشگاه
 • روش تحقیق مقدماتی - پردیس دانشگاه
 • روش تحقیق پیشرفته و پروپوزال نویسی - پردیس دانشگاه
 • بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان - پردیس دانشگاه
 • فلوسایتومتری - جهاد دانشگاهي