آقای دکتر محسن دارابی

Dr. Mohsen Darabi

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (250815)

53
2
1
3
2
8

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب کاربرد ترمودینامیک در نیروگاههای هسته ای (ترجمه) - 1401 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 1396-1400
  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-ترمودینامیک 1394-1395
  • کارشناسی مهندسی شیمی 1385-1389

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کاربرد روش شبکه های عصبی در بهینه سازی - دانشگاه شاهرود/شاهرود (1396)
  • تدریس کارگاه مقاله نویسی فارسی - دانشگاه شاهرود / شاهرود (97)

سایر موارد

  • داور و عضو هیئت تحریریه ژرنال بین المللی "انرژی ژرنال"Journal of Energy
  • دارای مدرک تعمیرات تخصصی موبایل و مدارهای الکتریکی