آقای دکتر مجتبی مغربی

Dr. Mojtaba Maghrebi

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (247748)

12
1
18

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی