شادروان آقای دکتر رضا عباس نیا

Dr. Reza Abass Nia

دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182820)

101
6
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی