آقای مهندس احسان اسفنده

Engineer ehsan esfandeh

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

Researcher ID: (243412)

5
1
2
1

تحصیلات تخصصی