آقای دکتر مسعود اخوان فرد

Dr. Masood Akhvanfard

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (197367)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران