دوفصلنامه دانش امنیتی

Security knowledge

فصلنامه علوم امنیتی با بررسی دقیق تری از نیازهای جامعه علمی کشور،با رویکرد و اهدافی گسترده و متنوع منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

نشریه علوم امنیتی در پی آن است تا با یاری اصحاب قلم و نخبگان مباحث امنیتی،چشم انداز،مکاتب و اندیشه ورزی امنیتی را با تاکید و توجه به آموزه های مکتبی و بومی،در حوزه درون سازمانی به گفتمانی جدی و رایج تبدیل نموده و با توجه به رسالت و چشم انداز دانشکده امنیت ،عرصه های فراملی را نیز پیش از پیش مورد توجه قراردهد.