آقای سیدجلیل معصومی

Seyed Jalil Masoumi

MD, MPH.Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nitrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

Researcher ID: (186758)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.