آقای دکتر جعفر ثمری صفا

Dr. Jafar Samari Safa

دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186613)

4
7

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی