خانم زهرا منصور پور

Zahra Mansourpour

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184751)

26
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی