آقای هادی باقرزاده

Hadi Bagherzadeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177149)

6
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران