آقای دکتر سید سعید حسینی

Dr. Seyed Saeid Hosseini

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184512)

20
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی